Vedtaget vedtægtsændringer for EBG – fremsat på ordinær generalforsamling den 17. marts 2015

Nugældende vedtægter

1.NAVN
Foreningens navn er Elling Borger- & Grundejerforening.

2. FORMÅL
2.1
Elling Borger- & Grundejerforening skal gennem sit virke søge at præge udviklingen af Elling og omegn, således at det er og forbliver et attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper.
2.2
Elling Borger- & Grundejerforening skal søge indflydelse på projekter og planer, som Frederikshavn kommune, eller andre offentlige instanser, udarbejder for Elling området.
2.3
Elling Borger & Grundejerforening skal medvirke til, at der er et godt samarbejde blandt erhvervsdrivende i Elling
2.4
Elling Borger- & Grundejerforening kan, gerne i samarbejde med andre foreninger og institutioner i området, være initiativtager og igangsætter af projekter af såvel kulturel som oplysende karakter.
2.5
Elling Borger- & Grundejerforening er partipolitisk uafhængig.

3. MEDLEMSKAB
Enhver borger over 18 år, enhver husstand i Elling, og enhver næringsdrivende med tilknytning til Elling kan blive medlem af Elling Borger- & Grundejerforening. Indmeldelse kan ske til ethvert bestyrelsesmedlem. Jvf. § 9.

4. REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest med udgangen af februar måned det følgende år.

5. KONTINGENT
Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter,
a. kontingent for husstande.
b. kontingent for næringsdrivende

6. UDMELDELSE/ KONTINGENTRESTANCE
Såfremt kontingent ikke indbetales, ophører medlemskabet af foreningen

7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Datoen fastsættes af bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering med opslag i byen, på sociale medier og i EBG nyt, så længe disse eksisterer.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog § 10

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse skal ske som i § 7 anført for såvidt angår måde og tidsfrist. Af indkaldelsen skal fremgå, hvilke emner der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan ligeledes efter samme retningslinjer på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

9. STEMMERET
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret, der udøves med én stemme pr. medlemskab.

10. AFSTEMNING
Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflertal.
Til vedtagelse af lovændringer kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødte, og at 2/3 af disse stemmer herfor.
I modsat fald indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 3 dages varsel, og denne er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

11. FORSLAG
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 5 dage før generalforsamlingen.

12. DAGSORDEN
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab fremlægges.
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
6 Fastsættelse af kontingent
7 Eventuelt

13. VALG TIL BESTYRELSE
13.1
Valgbar til bestyrelsen er fremmødte medlemmer, eller medlemmer hvorfra der foreligger skriftligt tilsagn.
13.2
Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Ud-skiftningen sker med henholdsvis 2 (3) og 3 (4) hvert andet år.
13.2.1
Formand og næstformand bør ikke være på valg samme år.
13.3.2
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden for suppleanter er 1 år.
13.4
Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgperioden for revisorer og revisorsuppleant er 1 år.
13.5
Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg i forbindelse med specielle arrangementer eller projekter. Ad-hoc udvalg refererer til bestyrelsen.

14. KONSTITUERING
Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær.

15. BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsesmøde afholdes efter indvarsling af formanden eller 2 be-styrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halv-delen af dens medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er forman-dens stemme afgørende.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

16. OPLØSNING AF FORENINGEN
Såfremt ingen ønsker at modtage valg til bestyrelsen, hverken på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, opløses foreningen. Efter betaling af krav mod foreningen, fordeles restformuen til velgørende almennyttige formål i Elling.