VEDTÆGTER for Elling Borger- og Grundejerforening

1. Navn
1.1 Foreningens navn er Elling Borger- & Grundejerforening.
1.2 Foreningen er partipolitisk uafhængig.
2. Formål
2.1 Elling Borger- & Grundejerforening skal gennem sit virke søge at præge udviklingen af Elling
og omegn, således at det er og forbliver et attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper.
2.2 Elling Borger- & Grundejerforening skal søge indflydelse på projekter og planer, som
Frederikshavn kommune, eller andre offentlige instanser, udarbejder for Elling området.
2.3 Elling Borger & Grundejerforening skal medvirke til, at der er et godt samarbejde blandt
erhvervsdrivende i Elling.
2.4 Elling Borger- & Grundejerforening kan, gerne i samarbejde med andre foreninger og
institutioner i området, være initiativtager og igangsætter af projekter af såvel kulturel som
oplysende karakter.

3. Medlemskab og kontingent
3.1 Enhver husstand i Elling kan blive medlem af foreningen. Det samme gælder
erhvervsdrivende, der driver erhverv i Elling eller med tilknytning til Elling.
3.2 Indmeldelse kan til enhver tid ske ved henvendelse til bestyrelsen.
3.3 Medlemsskabet tegnes for 1 år ad gangen og ophører automatisk, hvis ikke kontingent
betales.
3.4 Den ordinære generalforsamling fastsætter det kommende kalenderårs kontingent.

4. Regnskabsår
4.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
4.2 Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer senest
med udgangen af februar måned det følgende år.

5. Ordinær generalforsamling
5.1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts eller april måned. Datoen fastsættes
af bestyrelsen.
5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende minimumsdagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Indkomne forslag
5 . Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
5.3 Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved
opslag i byen, på sociale medier og i det husstandsomdelte EBG nyt, så længe dette
eksisterer.
5.4 Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det pågældende år, har møde- og stemmeret
på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dog invitere ikke-medlemmer til at deltage på
generalforsamlingen.
5.5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 5 dage før
generalforsamlingen.
5.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
5.7 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det, skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
6.2 Indkaldelse skal ske som i pkt. 5.3 anført for så vidt angår måde og tidsfrist. Af indkaldelsen
skal fremgå, hvilke emner der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.
6.3 Bestyrelsen kan ligeledes efter samme retningslinjer på eget initiativ indkalde til
ekstraordinær generalforsamling.

7. Stemmeret
7.1 Alle fremmødte medlemmer på både ordinær og ekstraordinær generalforsamling har
stemmeret. Der kan dog kun udøves én stemme pr. medlemskab.
7.2 Der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt.
7.3 Alle afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder
også eventuelle vedtægtsændringer.

8. Valg til bestyrelse
8.1 Valgbar til bestyrelsen er fremmødte medlemmer, eller medlemmer hvorfra der foreligger
skriftligt tilsagn.
8.2 Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
8.3 Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden for suppleanter er 1 år.
8.4 Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valgperioden for revisorer og
revisorsuppleant er 1 år.
8.5 Såfremt det ikke på generalforsamlingen er muligt at vælge det fornødne minimumsantal
bestyrelsesmedlemmer, skal den afgående bestyrelse indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling efter reglerne i pkt. 5.3 med henblik på at forsøge at få valgt det antal
medlemmer, der mangler i, at bestyrelsen er fuldtallig.
8.6 Lykkes det ikke på en ekstraordinær generalforsamling af opnå det fornødne antal
medlemmer valgt, opløses foreningen.

9. Konstituering
9.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
9.2 Såfremt den nyvalgte bestyrelse finder det formålstjenligt, kan et bestyrelsesmedlem godt
bestride 2 poster. Dette gælder dog ikke formanden.

10. Bestyrelsesmøder
10.1 Bestyrelsesmøder afholdes, når det af et bestyrelsesmedlem skønnes nødvendigt.
10.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10.3 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

11. Udvalg
11.1 Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg i forbindelse med specielle arrangementer eller
projekter. Ad-hoc udvalg refererer til bestyrelsen.

12. Tegningsregel
12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
12.2 Bestyrelsen kan dog i enkelttilfælde meddele prokura til et enkelt bestyrelsesmedlem.

13. Opløsning af foreningen
13.1 Ved opløsning af foreningen, det være sig på grundlag af vedtaget forslag herom, eller såfremt ingen ønsker at modtage valg til bestyrelsen, fordeles foreningens formue, efter betaling af ethvert dokumenteret krav, til velgørende almennyttige formål i Elling efter den afgående generalforsamlings skøn.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. marts 2018:
I bestyrelsen: