”Formandens Beretning” Elling13/3-2018

Kære medlemmer – Velkommen til generalforsamling i Elling Borger- og Grundejerforening 2018.

Ved sidste generalforsamling gav I os mandatet til at arbejde for medlemmernes interesser. Dette har vi forsøgt efter bedste evne. Det har vi tilstræbt at gøre under en overskrift ”Orden og ordentlighed”. Opgaverne har været mange og varierede.
Først og fremmest måtte vi tage dalende medlemstal til efterretning. Som ansvarlig bestyrelse måtte vi gøre noget for at holde hånden under økonomien. Allerede på første bestyrelsesmøde fjernede vi posten ”mødehonorar”. (En udgift på 150 kr. pr afholdt møde til ”møde-holder”). Nogle vil måske sige, at det er en relativ beskeden udgift, men bestyrelsen holdning var – og er – at udgiften til møder afholdt på bestyrelsens hjem-adresser, ikke står mål med honoraret. Så den kop kaffe betaler vi selv.
Vi gennemgik foreningens udgifter, og kunne med det samme se, at absolut største udgift var byens julebelysning. Meningen var oprindeligt, at erhvervskontingenter skulle dække for opsætning og vedligehold. Støtten herfra har desværre været støt dalende, hvorfor kontingentet for ordinære medlemmer har betalt størstedelen af denne udgift. Vi fandt heldigvis en mulighed for, at muliggøre vedligehold og opsætning for ca. det halve beløb! (12.000kr). SEIF´s venner påtog sig opgaven. I den forbindelse viste Elling sig fra sin bedste side, og støtten til projektet væltede frem. Der blev tilbudt indendørsfaciliteter under reparation/klargøring, elektrikere bød sig til, så lys og sikkerhed kom i højsædet og flere tilbud om lån af lift. Sidst men ikke mindst var der stor ros fra ordensmagten, da også de kiggede forbi under opsætningen. Så stor ros fra EBG bestyrelse til SEIF´s venner – og de støttende kræfter i Elling/Strandby. I bestyrelsen betragter vi sagen som en ”win-win”: Udgifterne halveres – Og de penge vi giver ud, går direkte tilbage til byens børn og unge via SEIF´s venner! Faktisk kunne man tilføje et ”-win”, når man medtager den opbakning og støtte der er givet.
For yderligere at konsolidere økonomien valgte vi at ændre informations-metoden – bladet. Dette var en hård beslutning at tage, for vi har jo alle et eller andet forhold til det blad. Men vi måtte sande, at bladet er overhalet af virkeligheden. Selv om det var hyggeligt, må vi erkende, at ”nyhedsværdien” i bladet altid var langt bagud – det var simpelthen ”gammelt nyt”. Informationer flyder så hurtigt i dag – især på internettet – og formidles og deles i et tempo, hvor et trykt blad ikke kan være med. Derfor besluttede vi – tunge om hjertet – at nedlægge bladet. Til erstatning har vi i stedet indkøbt en laserprinter til 6-700 kr. og vil i stedet udsende mere tidssvarende nyheder / informationer – men oftere. Hensigten er, at informere, når der er noget at informere om. Erhvervsdrivende har stadig mulighed for at annoncere på disse.
Vi har nedlagt foreningens mobil-abonnement – der er ikke længere behov.

Som sløjfen på denne kedelige række af ”nedskæringer” har vi endelig lagt girokortene i graven. Ud over at det koster penge, er administrationen af disse utidssvarende – for ikke rent ud at sige: bøvlede! Der er 3 muligheder for indbetaling af kontingent: MobilePay, bankoverførsel og kontant-indbetaling til Anders på Kingosvej 9. Så mon ikke der er en mulighed for alle. Der vil fremover blive gjort opmærksom på kontingentbetaling på facebooksiden, hjemmesiden og i det husstandsomdelte nyhedsbrev. Så kan det da snart ikke blive nemmere.
Nærmere detaljer om foreningens økonomi vil kassereren komme ind på.

Af yderligere projekter vi har arbejdet med i årets løb kan nævnes:
Vedligehold af shelterplads:
Efter mange og lange snakke, har kommunen erkendt, at de har en – skal vi kalde det ”ekstraordinær” forpligtelse – i Elling med hensyn til vedligehold af shelterplads. Ved bl.a. Kurt´s mellemkomst fandt vi frem til aftaler, hvor kommunen pålægger sig selv vedligehold langt hen ad vejen. Dog er kommunen jo også ramt af virkeligheden, så økonomi er jo afgørende. Men kommunen har nu indgået aftale med EBG om at påtage sig ansvar for græsslåning. Dette vil ske i samme omfang som ”sammenlignelige arealer”. Det vil sige, at ønsker Elling-borgerne et vedligehold ud over dette, er vi velkommen til selv at slå græsset yderligere –hvilket vi i så fald vil koordinere med kommunen. Men mon ikke det bliver ok – der er jo trods alt tale om natur. Vi har hyret et hjemmeservicefirma til at forestå rengøring af toilettet i højsæsonen. Til orientering er der opsat skiltning vedrørende affaldscontainer/brænde/ordensregler – hjælp med at holde pladsen pæn. Desværre har der været alt for mange eksempler på svineri med affald/lorteposer og hærværk. Endeligt kan vi meddele, at vi –efter henvendelse fra kommunen – officielt har færdigmeldt bygge/anlægsprojekt ”Shelterplads”.

Øvrige græsarealer:
Efter møder med Søren Hoff og Hanne Lauritsen er den (- foreløbigt mundtlige) aftale, at kommunen slår græsset langs hallen.
Borgerne omkring antennepladsen har ytret ønske om at få pladsen ordnet. Lige nu henligger den som vildnis. EBG har aftalt med kommunen, at kommunen vil gøre pladsen fin – efter samråd med de enkelte beboere om hvilke træer/buske der skal fjernes derude. Det videre vedligehold skal beboerne selv forestå – EBG har blandt andet plænetraktor der kan anvendes hertil. I aftalen indgået med kommunen er der på borgernes foranledning aftalt, at skulle det vise sig, at pladsen fremadrettet bliver brugt til ”ikke ønskelige formål” som giver beboerne unødige gener, lades pladsen gro til igen.

Trekanten:
Samme som shelterplads.
Å-stien:
Å-gruppen har lovet kommunen, at slå græsset på å-stien (-hertil anvendes borgerforeningens udstyr) indtil en egentlig anlæggelse af sti-underlag (-hvilket er en igangværende proces –forventeligt indeværende år!?).

Containerpladsen:
Stor tak til Finn og hans håndgangne svende! Ud over pladsen blive åbnet, bliver skurvognen også vedligeholdt. Jeg er sikker på, at en hånd altid vil blive påskønnet, så har du tid, lyst og lejlighed, så meld dig under fanerne hos Finn – der er kaffe på kanden – og tid til en snak. Jeg ved, at når der (forhåbentligt) bliver varmt og tørt, skal skurvognen have en gang træbeskyttelse – og måske også have udskiftet et bræt eller to. Tusind tak for indsatsen.

Landsbypedelordningen:
Det er jo en ordning vi har haft stor glæde af. De har hjulpet os med vedligehold af byskilte og shelterplads. Egentlig havde vi også lavet aftale om flere arbejder – blandt andet en ”joint-venture” med opsætning af stakit hos SEIF – men den ellers så passionerede projektleder Dodjo er langtidssygemeldt. Dertil er tilstødt et ”luksus-problem”: Kommunen løb simpelthen tør for unge mennesker i arbejdsprøvning. Så støtten herfra hænger lidt i bremsen. –Men med hensyn til indsatsen ved hallen, er jeg sikker på, at EBG og SEIF i fællesskab i denne driftige by kan samle nogle frivillige, som vil give en hånd med dette gode formål! Når/hvis ordningen kommer i gang igen, er det oplagt for EBG, at søge assistance herfra.

Forsikringer:
Når en forening benytter sig af frivillig arbejdskraft, har man ansvar for forsikring af disse personer. Det gælder alle – lige fra Finn på containerpladsen til Hans Dalsgaard som ”bro-bygger”. Dette forhold er bragt i orden – så nu kan alle sove trygt.

Sociale medier:
Vi har løbende arbejdet på at blive bedre til at informere / oplyse på vore sociale medier. I forbindelse med disse vil Leo (som vedligeholder hjemmesiden) gerne have billeder til at lægge på hjemmesiden. Gerne af alle tænkelige situationer fra byen – nye som gamle. Disse kunne med tiden også tjene som en slags historisk arkiv for byen.

Arealpleje, div.:
Græsslåning på diverse områder – Tak til Finn Lauritsen´s søn og Chr. Bang som ud over bestyrelsen har taget en tørn på klipperen.
”Nøgle-gate”:
Der er samlet/lavet et komplet sæt nøgler til hvert bestyrelsesmedlem. Disse indeholder nøgler til containerplads, skurvognen, containeren, plæneklipperne. Ud over disse sæt har Finn nøgler til pladsen og skurvognen. Endelig har vi 1 stk. nøgle til shelterpladsen – denne opbevarer Formanden.

Flagstænger:
Vi har leget lidt med et projekt vedrørende mulighed for flagning i byen. Udgangspunktet var, at få monteret flagkopper på hele Tuenvej og Grundtvigsvej. Dette til brug ved konfirmationer, mærkedage, handelsdag, store og små begivenheder. Måske endda bare for at fejre den varme tørre sommer der kommer i år! Desværre viste det sig, at flagkopper udgør en anseelig udgift – dertil vil så komme en montering af disse. Bestyrelsen vil dog gerne bede generalforsamlingen om at overveje, om bestyrelsen evt. skal arbejde videre med idéen – om end i mindre målestok?

Byskilte:
Der har været fremlagt et fremragende forslag om fornyelse af byskiltene til en model som skildrer ”Elling” på en indgående måde. Desværre har det vist sig, at der er en overvældende mængde af regler og regulativer på området som umuliggør denne ellers så fine idé. Alternative idéer på området modtages gerne!

”Find Bette-Egon”:
Ja, navnet tager bestyrelsen skylden for – helt og holdent . ”Find Bette-Egon” er et initiativ sat i søen for at medinddrage de yngste (-og de ældre barnlige sjæle). Men først og fremmest de yngste. - For at give en anledning til en snak over middagsmaden om, hvad sådan noget forenings-halløj egentlig er for noget. Vi taler jo bredt om ”Forenings-Danmark” – og den arv er værd at give videre. Det går i sin enkelthed ud på, at finde ”Bette-Egon”, tage et billede / sende en beskrivelse til EBG-mail med navn, alder og adresse. Så udtrækker EBG et heldigt barn og en heldig voksen hver måned blandt deltagerne. Vi har været så heldige, at Tanken sponserer en børnepræmie i form af en kæmpe pose slik – og Fakta sponserer en ”voksen-præmie” i form af en flaske vin. Tak til begge for støtten! Bette-Egon har i det forgangne år mest haft sin gang midt i byen – måske tager han afstikkere i fremtiden til vores omkringliggende natur?

TDC-huset:
En gammel idé er vækket til live. Hans fra Den Grønne Elling tog kontakt til undertegnede vedrørende skiltning til ”BUTIKSTORV”. Hans har bokset alt for længe med kommunen for en tilladelse. Efter Hans´s henvendelse, har EBG taget kontakt til Borgmesteren for at fremme en afklaring –og har naturligvis ligeledes budt sig til overfor kommunen for en hurtig løsning. Endnu foreligger der ikke svar. Sideløbende er EBG i gang med at få opdateret/bekræftet gamle tilladelser til udsmykning på TDC-huset. Tanken er at indhente tilbud fra skilte-producent om fremstilling af skilt med grafik som viser turister mv. vej til butikstorv o.a. i ”indre by”. Intentionen er at montere dette på 2-3 sider af huset. Det er håbet, at dette vil medvirke til synliggørelse overfor en helt ny kundegruppe. De øvrige arealer vil kunne forskønnes af ”malerier” der er sigende for byen / sælger byen. Hans og undertegnede arbejder videre med idéen – når der foreligger noget mere konkret og et økonomisk overslag, foreligger EBG-bestyrelse dette for relevante virksomheder / attraktioner. Er der ressourcepersoner på området, hører vi gerne fra jer!

”Sekretariatet”:
Dét er jo Annette. Så her vil vi kunne fylde en god del af aftenen ud med at fortælle om hvad der laves – for hun laver dælme meget! Men nogle af de ting som falder under dette punkt, er: Love /regler inden for stort set alt – lige fra foreningens vedtægter til forsikringer. Kontakt til underleverandører, fremstilling af blad / nyhedsbrev, assistance til kassereren, reklamer, kommunikation ud/ind, mail, FB, hjemmeside, referater, overleveringsmappe til kommende bestyrelser – og som det faste punkt Annette altid tilføjer dagsorden til bestyrelsesmøder: ”Alt det Jens har glemt! ”. Jeg ved du ønsker afgå fra bestyrelsen – du efterlader et par store sko at fylde! – Tusind tak for din helt vildt store indsats!

De langsigtede:
Vi skal til stadighed holde Elling attraktiv. Både for vores egen skyld, men så sandelig også for andre. Det skal fortsat være attraktivt at bo i Elling. Det skal vi alle medvirke til i vores gøren og laden. Positivt lys på Elling – det tjener alle bedst!
EBG sparrer fortsat med kommune og minister om en løsning omkring afledning af vand fra Elling Å. Efter min mening er bygge- og anlægsarbejder desværre ikke en prioritet nord for Limfjorden. Så det går temmelig trægt. Men det skal naturligvis ikke afholde ”humlebien” fra at flyve! Så når muligheden for påvirkning er til stede, gør vi hvad vi kan. Hermed en opfordring til medlemmerne til at påvirke jeres politikere – lokalt og på landsplan. Og ikke kun i denne sag. Gør jeres indflydelse gældende – for den er reel!
På sigt skal Elling gerne have en plantage i sammenhæng med å-stien – i sammenhæng med kirkestien – i sammenhæng med resten af stisystemet i hele Vendsyssel. I tilgift hermed vil det være muligt at indarbejde en sikker passage under Skagensvej. Ligeledes tages skridt imod at få genetableret den gamle ”Elling-sti” til stranden. Muligheder herfor undersøges fortsat – og det ligner et langt sejt træk.

Fremadrettet støtte til Elling og jeres valgte bestyrelse:
Der er fremlagt lister, hvorpå man kan give tilkende, om man vil bruge lidt tid på lokalsamfundet. Jeg ved, at der er mange som har tilkendegivet støtte – men med reelle hænder kan vi komme lidt længere. Lige nu kan vi ikke sige noget om behovets omfang – det afhænger af kommunens indsats, vejret o.m.a. Men trækker man vejret ved egen kraft burde der nok være et område hvor man kan give en hånd Der er muligheder indenfor arealpleje/græsslåning, vedligehold generelt (shelters, bænke, bygninger mv), containerplads, udbringning af nyhedsbrev og en ”diverse” som kan dække over nærmest hvad som helst – eks. opsætning af stakit ved SEIF, assistance til renovering af skurvogn etc. Så husk inden i går: Navn, adresse, tlf / mail på listerne! Havde man ikke muligheden for at markere sin støtte på selve generalforsamlingen, modtager bestyrelsen gerne en mail fra dig, som vil give en hånd!

Jeg har besluttet at afgå fra bestyrelsen. Desværre blev jeg ramt af sygdom i december, hvilket har været afgørende for min beslutning. Ultimo december valgte vi på denne baggrund at om-konstituere bestyrelsen – således overgik jeg til titel af ordinært bestyrelsesmedlem og Anders påtog sig også rollen som Formand –og den titel klæder ham jo fortræffeligt!  Jeg melder mig dog fluks på listerne til at give en hånd – og hvem ved – om et par år eller tre stiller jeg måske op igen – forhåbentligt til kampvalg!  Tak til den siddende bestyrelse for et helt fantastisk konstruktivt samarbejde. I har en enestående forståelse og respekt for de enkelte borgere – og samtidigt forstår i, med denne respekt in mente, at arbejde for helheden. Det har været en fornøjelse!

Endelig vil jeg afslutte beretningen med en opfordring til medlemmerne: Støt op om Elling Borger- og Grundejerforening og foreningslivet generelt i byen! Tag snakken med naboen om hvorfor det er vigtigt, at vi som by står sammen og er organiseret i Elling Borger- og Grundejerforening. Borgerforeningen er rygraden i byen - en værdig og værdsat samarbejdspartner for kommune og stat. - Til fremme af borgernes interesser – i respekt for den enkelte borger. Sammen er vi stærke og kan udrette gode ting – der er liv i Elling!

Jens Godsk
Formand EBG –frem til ultimo dec. 2017

(Generalforsamlingen godkendte Formandens Beretning)

FM Anders Christensen orienterede herefter om areal-aftaler samt trafik.
... See MoreSee Less

EBG fik ny bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen og består nu af: Anders Christensen (genvalgt), Charlotte Lyng, Jørn Christensen, Torben Christensen (nyvalgt) og Lone Slot Møller (nyvalgt).
Velkommen i bestyrelsen til de nyvalgte medlemmer 😃
... See MoreSee Less

I forbindelse med EBG’s generalforsamling i går blev “Årets Elling 2018”-prisen tildelt Birgit Hansen. Stort tillykke 🇩🇰

Motivation for tildelingen lyder:

Hvis ikke Elling havde en som Birgit Hansen, er det tvivlsomt, om Elling FDF havde eksisteret i dag.

Birgit er en ildsjæl, der brænder for arbejdet med børn og unge i Elling.

Sammen med sin familie bruger Birgit rigtig mange kræfter til gavn for alle byens borgere – både børn, unge og ældre – tænk blot på det årlige Adventsmarked og Skt. Hansbålet. Hvor var disse arrangementet uden Birgits store arbejde?

Birgit – og hendes familie – bruger gerne ferie og fritid på disse arrangementer, der udover at skaffe økonomi til FDF også er med et at skabe sammenhold og fællesskab for byens borgere.

Tak for det, Birgit!
... See MoreSee Less

I forbindelse med EBG’s generalforsamling i går blev “Årets Elling 2018”-prisen tildelt Birgit Hansen. Stort tillykke 🇩🇰

Motivation for tildelingen lyder:

Hvis ikke Elling havde en som Birgit Hansen, er det tvivlsomt, om Elling FDF havde eksisteret i dag.
 
Birgit er en ildsjæl, der brænder for arbejdet med børn og unge i Elling.
 
Sammen med sin familie bruger Birgit rigtig mange kræfter til gavn for alle byens borgere – både børn, unge og ældre – tænk blot på det årlige Adventsmarked og Skt. Hansbålet. Hvor var disse arrangementet uden Birgits store arbejde?
 
Birgit – og hendes familie – bruger gerne ferie og fritid på disse arrangementer, der udover at skaffe økonomi til FDF også er med et at skabe sammenhold og fællesskab for byens borgere.
 
Tak for det, Birgit!

Comment on Facebook

Tillykke 👍

Stort tillykke Birgit Hansen 👏👏 Kæmpe arbejde du gør.❤

👏👏tillykke

Tillykke og tak for indsatsen for vores lille lokalsamfund 😊👏🏻🐥🐥🐥

Tillykke motter 🤩👏🏼❤️

stort tillykke🇩🇰

Tillykke🇩🇰 Velfortjent 💪🏻👍🏻👌🏻

Tillykke Birgit 💐❤️

Stort tillykke Birgit, helt fortjent

Stort tillykke 😀😁

Tillykke

Tillykke Birgit 😃👏🏻👏🏻💓

Tillykke 🙂

Tillykke Birgit 😉 det er bestemt velfortjent.

Sådan Birgit Hansen 😉👏👏 Tillykke med prisen 😁👌

Stort tillykke 👏👍🏅det er fortjent. ❤️❤️

Stort tillykke med prisen Birgit. 👏🏻👏🏻👏🏻

Tillykke Birgit Hansen 😄👏🏻 så godt ællingerne på bordet, men tænkte da ikke at det var sådan en fin pris 😍 den er velfortjent

Stort tillykke med det Birgit Hansen...

Så velfortjent.....Stort tillykke med titlen, Birgit.

Tusind tak alle sammen 😄👍🏼

Tillykke med det.

Til lykke med den velfortjente pris, Birgit!

STORT tillykke kære Birgit. 🇩🇰🌻Det har du virkelig fortjent😍

Tillykke..

+ View more comments

HUSK generalforsamling i EBG på tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Produktionsskolen.
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, har ret til at deltage i generalforsamlingen.
Betaling af kontingent kan ske som anført nedenfor.
Vel mødt😀
... See MoreSee Less

HUSK generalforsamling i EBG på tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Produktionsskolen. 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2018, har ret til at deltage i generalforsamlingen. 
Betaling af kontingent kan ske som anført nedenfor. 
Vel mødt😀

Bette Egon er allerede draget videre og marts måneds konkurrence er i gang.

Denne gang er han draget ad stier mod vest og har søgt ophold nær vand 😉

Se om du kan finde ham! - tag et billede - helst med dig selv sammen med Bette-Egon (som bruges i forbindelse med vinderannoncering) eller send en god beskrivelse af hvor du har set ham, samt din alder og adresse, i en mail til ellingborger@yahoo.com og deltag i lodtrækningen om 1 voksenpræmie og 1 børnepræmie ved månedens udløb.

For at deltage i konkurrencen skal du bo på en adresse, som er medlem af EBG (og have betalt kontingent for 2018) God jagt 😃
... See MoreSee Less

Indlæs mere